Wir weisen darauf hin, dass wir nur an gewerbliche Kunden verkaufen und sich unsere ausgeschriebenen Preise deshalb rein netto zzgl. USt. verstehen.

95 mm

95 mm
Sprachauswahl - Zeile 1
Deutsch
Englisch
Tschechisch
Französisch
Italienisch
Norwegisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch
Sprachauswahl - Zeile 2 (optional)
Deutsch
Englisch
Tschechisch
Französisch
Italienisch
Norwegisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch
Ohne

Inhaltsstoffe
» Abdampf
» Exhaust steam
» Odpadní pára
» Évaporation
» Vapore di scarico
» spilldamp
» Para wydechowa
» Vapor de escape
» Отработанный пар
» Vapor de escape
» Utloppsånga
» Atık buhar
» 废蒸汽
» Abdampf
» Exhaust steam
» Odpadní pára
» Évaporation
» Vapore di scarico
» spilldamp
» Para wydechowa
» Vapor de escape
» Отработанный пар
» Vapor de escape
» Utloppsånga
» Atık buhar
» 废蒸汽
» Anfahrdampf
» Start-up steam
» Spouštěcí pára
» Vapeur de démarrage
» Vapore di avviamento
» startdamp
» Para rozruchowa
» Vapor de arranque
» Первичный пар
» Vapor de arranque
» Igångsättningsånga
» Başlatma buharı
» 起动蒸汽
» Anfahrdampf
» Start-up steam
» Spouštěcí pára
» Vapeur de démarrage
» Vapore di avviamento
» startdamp
» Para rozruchowa
» Vapor de arranque
» Первичный пар
» Vapor de arranque
» Igångsättningsånga
» Başlatma buharı
» 起动蒸汽
» Anzapfdampf
» Bleeder steam
» Odběrová pár
» Vapeur de soutirage
» Vapore di spillamento
» avtapningsdamp
» Para upustowa
» Água de iniciação
» Отбираемый пар
» Vapor de extracción
» Avsluftningsånga
» Ekstraksiyon buharı
» 渗出蒸汽
» Anzapfdampf
» Bleeder steam
» Odběrová pár
» Vapeur de soutirage
» Vapore di spillamento
» avtapningsdamp
» Para upustowa
» Água de iniciação
» Отбираемый пар
» Vapor de extracción
» Avsluftningsånga
» Ekstraksiyon buharı
» 渗出蒸汽
» Ausblasdampf
» Blow-out steam
» Výfuková pára
» Vapeur d’échappement
» Vapore di spurgo
» utblåsningsdamp
» Para wylotowa
» Vapor de descarga
» Пар для продувки
» Vapor de apagado
» Utblåsningsånga
» Arıtma buharı
» 吹出蒸汽
» Ausblasdampf
» Blow-out steam
» Výfuková pára
» Vapeur d’échappement
» Vapore di spurgo
» utblåsningsdamp
» Para wylotowa
» Vapor de descarga
» Пар для продувки
» Vapor de apagado
» Utblåsningsånga
» Arıtma buharı
» 吹出蒸汽
» Betriebsdampf
» Process steam
» Provozní pára
» Vapeur industrielle
» Vapore di esercizio
» driftsdamp
» Para robocza
» Vapor de funcionamento
» Технологический пар
» Vapor industrial
» Driftsånga
» İşletim buharı
» 生产用蒸汽
» Betriebsdampf
» Process steam
» Provozní pára
» Vapeur industrielle
» Vapore di esercizio
» driftsdamp
» Para robocza
» Vapor de funcionamento
» Технологический пар
» Vapor industrial
» Driftsånga
» İşletim buharı
» 生产用蒸汽
» Brüdendampf
» Flash steam
» Brýdová pára
» Vapeur de revaposisation
» Vapore fumane
» spilldamp
» Opary
» Vapor com matéria sólida
» Вторичный пар
» Vapor flash
» Expansionsånga
» Flaş buhar
» 闪蒸蒸汽
» Brüdendampf
» Flash steam
» Brýdová pára
» Vapeur de revaposisation
» Vapore fumane
» spilldamp
» Opary
» Vapor com matéria sólida
» Вторичный пар
» Vapor flash
» Expansionsånga
» Flaş buhar
» 闪蒸蒸汽
» Brüdenkondensat
» Flash steam condensate
» Brýdový kondenzát
» Condensat de vapeur
» Condensa di vapori
» spilldampkondensat
» Skropliny oparów
» Condensado de vapor com matéria sólida
» Конденсат вторичного пара
» Vapor condensado
» Expansionskondensation
» Flaş buhar kondensatı
» 闪蒸冷凝液
» Brüdenkondensat
» Flash steam condensate
» Brýdový kondenzát
» Condensat de vapeur
» Condensa di vapori
» spilldampkondensat
» Skropliny oparów
» Condensado de vapor com matéria sólida
» Конденсат вторичного пара
» Vapor condensado
» Expansionskondensation
» Flaş buhar kondensatı
» 闪蒸冷凝液
» Dampf
» Steam
» Pára
» Vapeur
» Vapore
» damp
» Para
» Vapor
» Пар
» Vapor
» Ånga
» Buhar
» 蒸汽
» Dampf
» Steam
» Pára
» Vapeur
» Vapore
» damp
» Para
» Vapor
» Пар
» Vapor
» Ånga
» Buhar
» 蒸汽
» Dampf 0,5 bar
» Steam 0.5 bar
» Pára 0,5 bar
» Vapeur 0,5 bar
» Vapore 0,5 bar
» damp 0,5 bar
» Para 0,5 bar
» Vapor 0,5 bar
» Пар, 0,5 бар
» Vapor 0,5 bares
» Ånga 0,5 bar
» Buhar 0,5 bar
» 蒸汽 0.5 bar
» Dampf 0,5 bar
» Steam 0.5 bar
» Pára 0,5 bar
» Vapeur 0,5 bar
» Vapore 0,5 bar
» damp 0,5 bar
» Para 0,5 bar
» Vapor 0,5 bar
» Пар, 0,5 бар
» Vapor 0,5 bares
» Ånga 0,5 bar
» Buhar 0,5 bar
» 蒸汽 0.5 bar
» Dampf 1,5 bar
» Steam 1.5 bar
» Pára 1,5 bar
» Vapeur 1,5 bar
» Vapore 1,5 bar
» damp 1,5 bar
» Para 1,5 bar
» Vapor 1,5 bar
» Пар, 1,5 бар
» Vapor 1,5 bares
» Ånga 1,5 bar
» Buhar 1,5 bar
» 蒸汽 1.5 bar
» Dampf 1,5 bar
» Steam 1.5 bar
» Pára 1,5 bar
» Vapeur 1,5 bar
» Vapore 1,5 bar
» damp 1,5 bar
» Para 1,5 bar
» Vapor 1,5 bar
» Пар, 1,5 бар
» Vapor 1,5 bares
» Ånga 1,5 bar
» Buhar 1,5 bar
» 蒸汽 1.5 bar
» Dampf 10 bar
» Steam 10 bar
» Pára 10 bar
» Vapeur 10 bar
» Vapore 10 bar
» damp 10 bar
» Para 10 bar
» Vapor 10 bar
» Пар, 10 бар
» Vapor 10 bares
» Ånga 10 bar
» Buhar 10 bar
» 蒸汽 10 bar
» Dampf 10 bar
» Steam 10 bar
» Pára 10 bar
» Vapeur 10 bar
» Vapore 10 bar
» damp 10 bar
» Para 10 bar
» Vapor 10 bar
» Пар, 10 бар
» Vapor 10 bares
» Ånga 10 bar
» Buhar 10 bar
» 蒸汽 10 bar
» Dampf 12 bar
» Steam 12 bar
» Pára 12 bar
» Vapeur 12 bar
» Vapore 12 bar
» damp 12 bar
» Para 12 bar
» Vapor 12 bar
» Пар, 12 бар
» Vapor 12 bares
» Ånga 12 bar
» Buhar 12 bar
» 蒸汽 12 bar
» Dampf 12 bar
» Steam 12 bar
» Pára 12 bar
» Vapeur 12 bar
» Vapore 12 bar
» damp 12 bar
» Para 12 bar
» Vapor 12 bar
» Пар, 12 бар
» Vapor 12 bares
» Ånga 12 bar
» Buhar 12 bar
» 蒸汽 12 bar
» Dampf 2,8 bar
» Steam 2.8 bar
» Pára 2,8 bar
» Vapeur 2,8 bar
» Vapore 2,8 bar
» damp 2,8 bar
» Para 2,8 bar
» Vapor 2,8 bar
» Пар, 2,8 бар
» Vapor 2,8 bares
» Ånga 2,8 bar
» Buhar 2,8 bar
» 蒸汽 2.8 bar
» Dampf 2,8 bar
» Steam 2.8 bar
» Pára 2,8 bar
» Vapeur 2,8 bar
» Vapore 2,8 bar
» damp 2,8 bar
» Para 2,8 bar
» Vapor 2,8 bar
» Пар, 2,8 бар
» Vapor 2,8 bares
» Ånga 2,8 bar
» Buhar 2,8 bar
» 蒸汽 2.8 bar
» Dampf 3 bar
» Steam 3 bar
» Pára 3 bar
» Vapeur 3 bar
» Vapore 3 bar
» damp 3 bar
» Para 3 bar
» Vapor 3 bar
» Пар, 3 бар
» Vapor 3 bares
» Ånga 3 bar
» Buhar 3 bar
» 蒸汽 3 bar
» Dampf 3 bar
» Steam 3 bar
» Pára 3 bar
» Vapeur 3 bar
» Vapore 3 bar
» damp 3 bar
» Para 3 bar
» Vapor 3 bar
» Пар, 3 бар
» Vapor 3 bares
» Ånga 3 bar
» Buhar 3 bar
» 蒸汽 3 bar
» Dampf 4 bar
» Steam 4 bar
» Pára 4 bar
» Vapeur 4 bar
» Vapore 4 bar
» damp 4 bar
» Para 4 bar
» Vapor 4 bar
» Пар, 4 бар
» Vapor 4 bares
» Ånga 4 bar
» Buhar 4 bar
» 蒸汽 4 bar
» Dampf 4 bar
» Steam 4 bar
» Pára 4 bar
» Vapeur 4 bar
» Vapore 4 bar
» damp 4 bar
» Para 4 bar
» Vapor 4 bar
» Пар, 4 бар
» Vapor 4 bares
» Ånga 4 bar
» Buhar 4 bar
» 蒸汽 4 bar
» Dampf 5,5 bar
» Steam 5.5 bar
» Pára 5,5 bar
» Vapeur 5,5 bar
» Vapore 5,5 bar
» damp 5,5 bar
» Para 5,5 bar
» Vapor 5,5 bar
» Пар, 5,5 бар
» Vapor 5,5 bares
» Ånga 5,5 bar
» Buhar 5,5 bar
» 蒸汽 5.5 bar
» Dampf 5,5 bar
» Steam 5.5 bar
» Pára 5,5 bar
» Vapeur 5,5 bar
» Vapore 5,5 bar
» damp 5,5 bar
» Para 5,5 bar
» Vapor 5,5 bar
» Пар, 5,5 бар
» Vapor 5,5 bares
» Ånga 5,5 bar
» Buhar 5,5 bar
» 蒸汽 5.5 bar
» Dampf 6 bar
» Steam 6 bar
» Pára 6 bar
» Vapeur 6 bar
» Vapore 6 bar
» damp 6 bar
» Para 6 bar
» Vapor 6 bar
» Пар, 6 бар
» Vapor 6 bares
» Ånga 6 bar
» Buhar 6 bar
» 蒸汽 6 bar
» Dampf 6 bar
» Steam 6 bar
» Pára 6 bar
» Vapeur 6 bar
» Vapore 6 bar
» damp 6 bar
» Para 6 bar
» Vapor 6 bar
» Пар, 6 бар
» Vapor 6 bares
» Ånga 6 bar
» Buhar 6 bar
» 蒸汽 6 bar
» Dampf 8 bar
» Steam 8 bar
» Pára 8 bar
» Vapeur 8 bar
» Vapore 8 bar
» damp 8 bar
» Para 8 bar
» Vapor 8 bar
» Пар, 8 бар
» Vapor 8 bares
» Ånga 8 bar
» Buhar 8 bar
» 蒸汽 8 bar
» Dampf 8 bar
» Steam 8 bar
» Pára 8 bar
» Vapeur 8 bar
» Vapore 8 bar
» damp 8 bar
» Para 8 bar
» Vapor 8 bar
» Пар, 8 бар
» Vapor 8 bares
» Ånga 8 bar
» Buhar 8 bar
» 蒸汽 8 bar
» Dampf Kondensat
» Steam condensate
» Párový kondenzát
» Condensat de vapeur
» Contensa di vapore
» damp kondensat
» Skroplona para
» Condensado de vapor
» Конденсат пара
» Condensado de vapor
» Ångkondensation
» Buhar Kondensat
» 蒸汽冷凝液
» Dampf Kondensat
» Steam condensate
» Párový kondenzát
» Condensat de vapeur
» Contensa di vapore
» damp kondensat
» Skroplona para
» Condensado de vapor
» Конденсат пара
» Condensado de vapor
» Ångkondensation
» Buhar Kondensat
» 蒸汽冷凝液
» Dampfwassergemisch
» Steam-water mixture
» Směs páry a vody
» Mélange eau-vapeur
» Miscela di vapore acqueo
» dampvannsblanding
» Mieszanina pary wodnej
» Mistura de água e vapor
» Смесь конденсатов пара
» Mezcla de vapor-agua
» Blandning ånga-vatten
» Buhar-su karışımı
» 蒸汽水混合物
» Dampfwassergemisch
» Steam-water mixture
» Směs páry a vody
» Mélange eau-vapeur
» Miscela di vapore acqueo
» dampvannsblanding
» Mieszanina pary wodnej
» Mistura de água e vapor
» Смесь конденсатов пара
» Mezcla de vapor-agua
» Blandning ånga-vatten
» Buhar-su karışımı
» 蒸汽水混合物
» Desorbat
» Desorbate
» Desorbát
» Produit désorbé
» Sostanza desorbita
» desorbat
» Desorbat
» Desabsorvido
» Десорбат
» Desorbato
» Desorbat
» Ayrıştırma
» 脱附液
» Desorbat
» Desorbate
» Desorbát
» Produit désorbé
» Sostanza desorbita
» desorbat
» Desorbat
» Desabsorvido
» Десорбат
» Desorbato
» Desorbat
» Ayrıştırma
» 脱附液
» Entlüftung
» Ventilation
» Odvětrávání
» Aération
» Ventilazione
» ventilasjon
» Odpowietrzanie
» Purga de ar
» Выпуск воздуха
» Purga
» Ventilation
» Hava giderme
» 排气
» Entlüftung
» Ventilation
» Odvětrávání
» Aération
» Ventilazione
» ventilasjon
» Odpowietrzanie
» Purga de ar
» Выпуск воздуха
» Purga
» Ventilation
» Hava giderme
» 排气
» Entwässerung
» Drainage
» Odvodnění
» Drainage
» Drenaggio
» drenering
» Odwadnianie
» Drenagem de água
» Отведение конденсата
» Drenaje
» Dränering
» Drenaj
» 脱水
» Entwässerung
» Drainage
» Odvodnění
» Drainage
» Drenaggio
» drenering
» Odwadnianie
» Drenagem de água
» Отведение конденсата
» Drenaje
» Dränering
» Drenaj
» 脱水
» Ferndampf
» District steam
» Dálkové parní topení
» Vapeur à distance
» Vapore di città
» fjerndamp
» Para przesyłowa
» Vapor remoto
» Пар дальнего пароснабжения
» Vapor urbano
» Fjärrånga
» Uzaklaştırma buharı
» 远距离蒸汽
» Ferndampf
» District steam
» Dálkové parní topení
» Vapeur à distance
» Vapore di città
» fjerndamp
» Para przesyłowa
» Vapor remoto
» Пар дальнего пароснабжения
» Vapor urbano
» Fjärrånga
» Uzaklaştırma buharı
» 远距离蒸汽
» Fernwärme
» District heating
» Dálkové topení
» Chaleur à distance
» Teleriscaldamento
» fjernvarme
» Ciepło przesyłowe
» Calor remoto
» Централизованное теплоснабжение
» Calefacción urbana
» Fjärrvärme
» Uzaktan ısıtma
» 远距离热量
» Fernwärme
» District heating
» Dálkové topení
» Chaleur à distance
» Teleriscaldamento
» fjernvarme
» Ciepło przesyłowe
» Calor remoto
» Централизованное теплоснабжение
» Calefacción urbana
» Fjärrvärme
» Uzaktan ısıtma
» 远距离热量
» Frischdampf
» Fresh steam
» Čerstvá pára
» Vapeur fraîche
» Vapore nuovo
» friskdamp
» Para świeża
» Vapor fresco
» Острый пар
» Vapor directo
» Direktånga
» Canlı buhar
» 新鲜蒸汽
» Frischdampf
» Fresh steam
» Čerstvá pára
» Vapeur fraîche
» Vapore nuovo
» friskdamp
» Para świeża
» Vapor fresco
» Острый пар
» Vapor directo
» Direktånga
» Canlı buhar
» 新鲜蒸汽
» HD Dampf
» HD steam
» HD (VT) pára
» Vapeur HD
» Vapore HD
» damp høy tetthet
» Para pod wysokim ciśnieniem
» Vapor de alta pressão
» Пар высокого давления
» Vapor HD
» HD-ånga
» Yüksek basınçlı buhar
» 高压蒸汽
» HD Dampf
» HD steam
» HD (VT) pára
» Vapeur HD
» Vapore HD
» damp høy tetthet
» Para pod wysokim ciśnieniem
» Vapor de alta pressão
» Пар высокого давления
» Vapor HD
» HD-ånga
» Yüksek basınçlı buhar
» 高压蒸汽
» HD Heißdampf
» HD superheated steam
» HD přehřátá pára
» Vapeur chaude HD
» Vapore caldo HD
» varm damp høy tetthet
» Gorąca para pod wysokim ciśnieniem
» Vapor quente de alta pressão
» Горячий пар высокого давления
» Vapor sobrecalentado HD
» HD överhettad ånga
» Yüskek basınçlı kızgın buhar
» 高压加热蒸汽
» HD Heißdampf
» HD superheated steam
» HD přehřátá pára
» Vapeur chaude HD
» Vapore caldo HD
» varm damp høy tetthet
» Gorąca para pod wysokim ciśnieniem
» Vapor quente de alta pressão
» Горячий пар высокого давления
» Vapor sobrecalentado HD
» HD överhettad ånga
» Yüskek basınçlı kızgın buhar
» 高压加热蒸汽
» HD Kondensat
» HD condensate
» HD kondenzát
» Condensat HD
» Condensa HD
» kondensat høy tetthet
» Skropliny pod wysokim ciśnieniem
» Condensado de alta pressão
» Конденсат высокого давления
» HD condensado
» HD-kondensation
» Yüksek basınçlı kondensat
» 高压冷凝液
» HD Kondensat
» HD condensate
» HD kondenzát
» Condensat HD
» Condensa HD
» kondensat høy tetthet
» Skropliny pod wysokim ciśnieniem
» Condensado de alta pressão
» Конденсат высокого давления
» HD condensado
» HD-kondensation
» Yüksek basınçlı kondensat
» 高压冷凝液
» HD Sattdampf
» HD saturated steam
» HD nasycená pára
» Vapeur saturée HD
» Vapore saturo HD
» mettet damp høy tetthet
» Para nasycona pod wysokim ciśnieniem
» Vapor saturado de alta pressão
» Насыщенный пар высокого давления
» Vapor saturado seco HD
» HD mättad ånga
» Yüskek basınçlı doygun buhar
» 高压饱和蒸汽
» HD Sattdampf
» HD saturated steam
» HD nasycená pára
» Vapeur saturée HD
» Vapore saturo HD
» mettet damp høy tetthet
» Para nasycona pod wysokim ciśnieniem
» Vapor saturado de alta pressão
» Насыщенный пар высокого давления
» Vapor saturado seco HD
» HD mättad ånga
» Yüskek basınçlı doygun buhar
» 高压饱和蒸汽
» Heißdampf
» Superheated steam
» Horká pára
» Vapeur chaude
» Vapore caldo
» varm damp
» Gorąca para
» Vapor quente
» Горячий пар
» Vapor sobrecalentado
» Överhettad ånga
» Kızgın buhar
» 加热蒸汽
» Heißdampf
» Superheated steam
» Horká pára
» Vapeur chaude
» Vapore caldo
» varm damp
» Gorąca para
» Vapor quente
» Горячий пар
» Vapor sobrecalentado
» Överhettad ånga
» Kızgın buhar
» 加热蒸汽
» Heizdampf
» Superheated steam
» Topná pára
» Vapeur de chauffage
» Vapore di riscaldamento
» oppvarmingsdamp
» Gorąca para
» Vapor de aquecimento
» Пар для отопления
» Vapor de calefacción
» Överhettad ånga
» Isıtma buharı
» 热蒸汽
» Heizdampf
» Superheated steam
» Topná pára
» Vapeur de chauffage
» Vapore di riscaldamento
» oppvarmingsdamp
» Gorąca para
» Vapor de aquecimento
» Пар для отопления
» Vapor de calefacción
» Överhettad ånga
» Isıtma buharı
» 热蒸汽
» Heizwärme
» Heating
» Vytápěcí teplo
» Chaleur de chauffage
» Calore di riscaldamento
» oppvarmingsvarme
» Energia cieplna
» Calor de aquecimento
» Тепло для отопления
» Calor de calefacción
» Upphettning
» Isı enerjisi
» 加热热量
» Heizwärme
» Heating
» Vytápěcí teplo
» Chaleur de chauffage
» Calore di riscaldamento
» oppvarmingsvarme
» Energia cieplna
» Calor de aquecimento
» Тепло для отопления
» Calor de calefacción
» Upphettning
» Isı enerjisi
» 加热热量
» Industrieheizung
» Industrial heating
» Průmyslové vytápění
» Chauffage industriel
» Riscaldamento industriale
» industrioppvarming
» Ogrzewanie przemysłowe
» Aquecimento industrial
» Промышленное отопление
» Calefacción industrial
» Industrivärme
» Endüstriyel ısıtma
» 工业加热
» Industrieheizung
» Industrial heating
» Průmyslové vytápění
» Chauffage industriel
» Riscaldamento industriale
» industrioppvarming
» Ogrzewanie przemysłowe
» Aquecimento industrial
» Промышленное отопление
» Calefacción industrial
» Industrivärme
» Endüstriyel ısıtma
» 工业加热
» Kondensat
» Condensate
» Kondenzát
» Condensat
» Condensa
» kondensat
» Skropliny
» Condensado
» Конденсат
» Condensado
» Kondensation
» Kondensat
» 冷凝液
» Kondensat
» Condensate
» Kondenzát
» Condensat
» Condensa
» kondensat
» Skropliny
» Condensado
» Конденсат
» Condensado
» Kondensation
» Kondensat
» 冷凝液
» Kreislaufdampf
» Circulation steam
» Cirkulační pára
» Vapeur de circuit
» Valore di circolazione
» sirkulasjonsdamp
» Para obiegowa
» Vapor de recirculação
» Циркуляция пара (Контур пара)
» Vapor de ciclo
» Kretsloppsånga
» Çevrim buharı
» 循环蒸汽
» Kreislaufdampf
» Circulation steam
» Cirkulační pára
» Vapeur de circuit
» Valore di circolazione
» sirkulasjonsdamp
» Para obiegowa
» Vapor de recirculação
» Циркуляция пара (Контур пара)
» Vapor de ciclo
» Kretsloppsånga
» Çevrim buharı
» 循环蒸汽
» MD Dampf
» MD steam
» MD (ST) pára
» Vapeur MD
» Vapore MD
» damp middels tetthet
» Para pod średnim ciśnieniem
» Vapor de meia pressão
» Пар среднего давления
» Vapor MD
» MD-ånga
» MD normal basınçlı buhar
» 中压蒸汽
» MD Dampf
» MD steam
» MD (ST) pára
» Vapeur MD
» Vapore MD
» damp middels tetthet
» Para pod średnim ciśnieniem
» Vapor de meia pressão
» Пар среднего давления
» Vapor MD
» MD-ånga
» MD normal basınçlı buhar
» 中压蒸汽
» ND Dampf
» ND steam
» ND (NT) pára
» Vapeur ND
» Vapore ND
» damp lav tetthet
» Para pod niskim ciśnieniem
» Vapor de baixa pressão
» Пар низкого давления
» Vapor ND
» ND-ånga
» ND az basınçlı buhar
» 低压蒸汽
» ND Dampf
» ND steam
» ND (NT) pára
» Vapeur ND
» Vapore ND
» damp lav tetthet
» Para pod niskim ciśnieniem
» Vapor de baixa pressão
» Пар низкого давления
» Vapor ND
» ND-ånga
» ND az basınçlı buhar
» 低压蒸汽
» Notdampf
» Emergency steam
» Nouzová pára
» Vapeur de sécurité
» Vapore di emergenza
» nøddamp
» Para awaryjna
» Vapor de emergência
» Аварийный пар
» Sin vapor
» Nödånga
» Acil durum buharı
» 紧急蒸汽
» Notdampf
» Emergency steam
» Nouzová pára
» Vapeur de sécurité
» Vapore di emergenza
» nøddamp
» Para awaryjna
» Vapor de emergência
» Аварийный пар
» Sin vapor
» Nödånga
» Acil durum buharı
» 紧急蒸汽
» Raumheizung
» Space heating
» Vytápění místností
» Chauffage de locaux
» Riscaldamento ambientale
» romoppvarming
» Ogrzewanie pomieszczeń
» Aquecimento do espaço
» Отопление помещения
» Calefacción de locales
» Rumsvärme
» Alan ısıtma
» 室内加热
» Raumheizung
» Space heating
» Vytápění místností
» Chauffage de locaux
» Riscaldamento ambientale
» romoppvarming
» Ogrzewanie pomieszczeń
» Aquecimento do espaço
» Отопление помещения
» Calefacción de locales
» Rumsvärme
» Alan ısıtma
» 室内加热
» Reindampf
» Pure steam
» Čistá pára
» Vapeur pure
» Vapre puro
» ren damp
» Czysta para
» Vapor puro
» Чистый пар
» Vapor puro
» Renånga
» Saf buhar
» 纯蒸汽
» Reindampf
» Pure steam
» Čistá pára
» Vapeur pure
» Vapre puro
» ren damp
» Czysta para
» Vapor puro
» Чистый пар
» Vapor puro
» Renånga
» Saf buhar
» 纯蒸汽
» Reinkondensat
» Pure condensate
» Čistý kondenzát
» Condensat pur
» Condensa pura
» rent kondensat
» Czyste skropliny
» Condensado puro
» Чистый конденсат
» Condensado puro
» Ren kondensation
» Saf kondensat
» 纯冷凝液
» Reinkondensat
» Pure condensate
» Čistý kondenzát
» Condensat pur
» Condensa pura
» rent kondensat
» Czyste skropliny
» Condensado puro
» Чистый конденсат
» Condensado puro
» Ren kondensation
» Saf kondensat
» 纯冷凝液
» Rohdampf
» Raw steam
» Surová pára
» Vapeur brute
» Vapore non purificato
» rådamp
» Surowa para
» Vapor não tratado
» Неочищенный пар
» Vapor crudo
» Råånga
» Ham buhar
» 原蒸汽
» Rohdampf
» Raw steam
» Surová pára
» Vapeur brute
» Vapore non purificato
» rådamp
» Surowa para
» Vapor não tratado
» Неочищенный пар
» Vapor crudo
» Råånga
» Ham buhar
» 原蒸汽
» Sattdampf
» Saturated steam
» Sytá pára
» Vapeur saturée
» Vapore saturo
» mettet damp
» Para nasycona
» Vapor saturado
» Насыщенный пар
» Vapor saturado
» Mättad ånga
» Doygun buhar
» 饱和蒸汽
» Sattdampf
» Saturated steam
» Sytá pára
» Vapeur saturée
» Vapore saturo
» mettet damp
» Para nasycona
» Vapor saturado
» Насыщенный пар
» Vapor saturado
» Mättad ånga
» Doygun buhar
» 饱和蒸汽
» Sauerdampf
» Acidic steam
» Kyselá pára
» Vapeur acide
» Vapore acido
» syredamp
» Para kwaśna
» Vapor ácido
» Кислотный пар
» Vapor ácido
» Sur ånga
» Asidik buhar
» 酸蒸汽
» Sauerdampf
» Acidic steam
» Kyselá pára
» Vapeur acide
» Vapore acido
» syredamp
» Para kwaśna
» Vapor ácido
» Кислотный пар
» Vapor ácido
» Sur ånga
» Asidik buhar
» 酸蒸汽
» Sperrdampf
» Sealing steam
» Ucpávková pára
» Vapeur de barrage
» Valore di tenuta
» sperredamp
» Para uszczelniająca
» Vapor de bloqueio
» Уплотнительный пар
» Vapor para la estanquidad de las prensas
» Tätningsånga
» Kilitleme buharı
» 汽封蒸汽
» Sperrdampf
» Sealing steam
» Ucpávková pára
» Vapeur de barrage
» Valore di tenuta
» sperredamp
» Para uszczelniająca
» Vapor de bloqueio
» Уплотнительный пар
» Vapor para la estanquidad de las prensas
» Tätningsånga
» Kilitleme buharı
» 汽封蒸汽
» Treibdampf
» Driving steam
» Hnací pára
» Vapeur motrice
» Vapore in mandata
» drivdamp
» Para napędowa
» Vapor de acionamento
» Рабочий пар
» Vapor activo
» Drivånga
» Tahrik buharı
» 工作蒸汽
» Treibdampf
» Driving steam
» Hnací pára
» Vapeur motrice
» Vapore in mandata
» drivdamp
» Para napędowa
» Vapor de acionamento
» Рабочий пар
» Vapor activo
» Drivånga
» Tahrik buharı
» 工作蒸汽
» WW Heizung
» WW heating
» Teplovodní vytápění
» Chauffage WW
» Riscaldamento ad acqua calda
» varmtvann oppvarming
» Ogrzewanie gorącą wodą
» Vapor de água quente
» Водо-водяное отопление
» Calefacción WW
» WW-uppvärmning
» Sıcak su buhar WW ısıtma
» 自来水厂 加热
» WW Heizung
» WW heating
» Teplovodní vytápění
» Chauffage WW
» Riscaldamento ad acqua calda
» varmtvann oppvarming
» Ogrzewanie gorącą wodą
» Vapor de água quente
» Водо-водяное отопление
» Calefacción WW
» WW-uppvärmning
» Sıcak su buhar WW ısıtma
» 自来水厂 加热

Dampf

Art.Nr.: 0001-R2-F1


EUR 0,80
zzgl. 19 % USt

  • Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl


Ab 10 Stück  -10.0 %


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen

Produktbeschreibung

Aufkleber: Rohrleitungskennzeichnung in 13 Sprachen verfügbar

Beschaffenheit

Polymere-Weich-PVC Folie mit sehr guter Druckqualität, weiß glänzend, opak. Geeignet für ebene oder leicht gewöblte Untergründe.

Zertifikate

B1 - schwer entflammbar nach DIN 4102, Teil 1

REACH Konform

Abdeckmaterial

140g / m², doppelseitig PE-beschichteter Kraftliner, silikonisiert, beste Planlage

Haftklebstoff

Graupigmentierter, mit Easy-Apply Technologie versehender, repositionierbarer Dispersionsacrylatkleber mit permanenter Endhaftung.

Technische Daten

Dicke (Durchschnittswert) 70 µ
Reißfestigkeit ≥  1,8 kg/cm²
Reißdehnung > 130 %
Klebkraft (nach 24 Std.) 20 N / 25 mm / Norm: FTM 1
Temperaturbereich -30°C bis +90°C
Gewicht entfernbare Abdeckung 130 g/m²
Verklebetemperatur ≥ 10°C (optimal 18°C bis 28°C)

Bewertung(en)

Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen

Bewertung schreiben